Voorwaarden
Algemene voorwaarden Flat Cat Hosting

Deze voorwaarden, versie 1.1, gedateerd 25 mei 2006, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en handelingen die samenhangen met de domeinnaamregistratie- en hostingactiviteiten van Flat Cat Hosting.


Definities

In het navolgende wordt verstaan onder:
a. ‘Leverancier’: Flat Cat Hosting die als wederpartij van Cliënt de Flat Cat Hosting hostingservice en domeinregistratieservice aanbiedt.
b. ‘Cliënt’: de wederpartij, zijnde een natuurlijke- of rechtspersoon, die een overeenkomst met Leverancier heeft gesloten of gaat sluiten.
c. ‘Overeenkomst’: de schriftelijk vastgelegde zaken tussen Leverancier en Cliënt betreffende de levering van domeinnamen en hostingservice. De overeenkomst omvat de algemene voorwaarden en het aanmeldingsformulier voor domeinnaamregistratie en de ondertekende hostingovereenkomst en het aanmeldingsformulier voor hostingservices.
d. ‘Aanmeldingsformulier’: de webpagina’s in te vullen door Cliënt waarin hij zijn Cliëntgegevens invoert om met Leverancier een zakenrelatie aan te gaan.
e. ‘Algemene voorwaarden’: deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen Cliënt en Leverancier. Gebruikmaking van de diensten van Leverancier veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede acceptatie hiervan.
f. ‘Abonnement’: jaarlijks bedrag dat Cliënt aan Leverancier betaalt voor het gebruik van door Leverancier verleende diensten.

1. Algemene bepalingen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Leverancier diensten aan Cliënt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Leverancier zijn aanbieding baseert.
c. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
d. Het staat Leverancier vrij in specifieke gevallen voor specifieke Cliënten andere tarieven en voorwaarden te hanteren zonder hierover de Cliënt uitleg verschuldigd te zijn.
e. Afwijkende voorwaarden en tarieven zijn pas geldig als ze door Leverancier schriftelijk bevestigd zijn.
f. Het staat Leverancier vrij elke aanvraag voor een overeenkomst of de uitbreiding daarvan zonder opgave van reden te weigeren.
g. Een overeenkomst is door de Cliënt niet overdraagbaar aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
h. Elke hostingovereenkomst die Cliënt met Leverancier aangaat, wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.
i. Leverancier kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als Cliënt zich niet aan zijn verplichtingen tegenover Leverancier houdt, of in strijd met deze en specifiek gestelde voorwaarden handelt.
j. Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de Cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Cliënt heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
k. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
l. Leverancier kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.

2. Prijs en betaling
a. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
b. De eerste dertig dagen kan Cliënt het hosting-abonnement gratis gebruiken. Daarna ontvangt Cliënt een factuur voor het eerste jaar. Voor het einde van het jaar ontvangt de Cliënt een factuur voor het daaropvolgende jaar.
c. Leverancier is gerechtigd op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Tariefwijzigingen worden gepubliceerd op de website en/of in andere publicaties van Leverancier.
d. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Leverancier de overeengekomen prestaties aan Cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door de Cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een vermelding, zal Cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.
e. De kosten voor een hosting-pakket (of uitbreiding daarvan) worden bij aanvraag vooraf voor het gehele jaar in rekening gebracht. Voorafgaand aan het daaropvolgende jaar, worden de kosten van een uitbreiding van het hosting-pakket gelijktijdig met de kosten voor het hosting-pakket zelf vooraf gefactureerd.
f. Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Cliënt zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval Cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is Cliënt de door Leverancier gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien Cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag. Indien Cliënt niet of niet tijdig betaalt, is Leverancier gerechtigd de levering van de diensten op te schorten, zonder dat dit leidt tot opheffing van de betalingsverplichting van de Cliënt.

3. Beëindiging overeenkomst
Een overeenkomst kan door elk der partijen zonder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging of per e-mail worden beëindigd. Bij de opzegging dient één maand opzegtermijn in acht genomen te worden, te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de wederpartij de schriftelijke opzegging ontvangt. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Bij opzegging worden de resterende maanden van het kalenderjaar aan de Cliënt terugbetaald.

4. Hosting-abonnement
a. Een hosting-pakket wordt automatisch aangemaakt, direct nadat het volledig ingevulde aanmeldingsformulier daarvoor per e-mail door Leverancier is ontvangen.
b. De abonnementsperiode van een hosting-pakket gaat voor onbepaalde tijd in, 30 dagen nadat het volledig ingevulde aanmeldingsformulier per e-mail en de door Cliënt ondertekende hostingovereenkomst per post door Leverancier is ontvangen.
c. Een hostingaanvraag is definitief door Leverancier aanvaard, nadat het volledig ingevulde en ondertekende hostingovereenkomst van de Cliënt is ontvangen en de daartoe verstuurde factuur volledig en tijdig door de Cliënt is betaald. Bedrijven dienen bovendien een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bij te sluiten, dat niet ouder is dan twee maanden.
d. Uitbreidingen en wijzigingen van het hosting-pakket, worden op aanvraag van de Cliënt aan de overeenkomst toegevoegd en maken vervolgens deel uit van het hosting-abonnement.
e. Bij overschrijding van binnen het hosting-pakket gestelde limieten op dataverkeer of schijfruimte zal Leverancier de Cliënt uitnodigen over te stappen naar een ruimer hosting-pakket. Indien de Cliënt hierop binnen twee weken niet reageert, kan Leverancier de hosting-service tijdelijk blokkeren, totdat de overschrijding is opgeheven. Voor een overschrijding die korter dan twee weken duurt, zal Leverancier geen kosten in rekening brengen.

5. Domeinnamen
a. Leverancier heeft als tussenpersoon geen invloed op de acceptatie van de domeinnaamaanvraag of de daarbij gehanteerde regels.
b. Als Cliënt een al op zijn naam geregistreerde domeinnaam wil koppelen aan een Leverancier-pakket, dan dient deze domeinregistratie hiertoe gewijzigd te worden, of er dient een nieuwe registratie aangevraagd te worden via Leverancier. Naar keuze kan Cliënt dit zelf doen, of aan Leverancier overlaten.
c. Domeinnamen die niet door Leverancier namens de Cliënt zijn geregistreerd, kunnen niet aan een Leverancier-pakket worden gekoppeld, tenzij dit door de Cliënt zelf met de huidige beheerder wordt geregeld. Indien gewenst, kan Leverancier de hiertoe benodigde gegevens aan de Cliënt verstrekken.
d. Voor de aanvraag en registratie van een domeinnaam voor een vaste periode brengt Leverancier Cliënt een bedrag in rekening, ook wanneer de aanvraag door de betreffende registratie-instantie wordt opgeschort.
e. De registratie van een domeinnaam kan tijdens de vaste registratieperiode niet door Cliënt worden opgezegd – ook niet als het abonnement op het bijbehorende hosting-pakket is opgezegd.
f. Leverancier verlengt de registratie van een domeinnaam na afloop van de registratieperiode steeds automatisch en stilzwijgend met een gelijke periode. Dit gebeurt niet als Cliënt minimaal één maand voor de afloop van de periode heeft laten weten van deze verlenging af te zien, of wanneer het abonnement op het bijbehorende hosting-pakket één maand voor de afloop van de registratieperiode is opgezegd.
g. Wanneer blijkt dat voor de verlenging van de registratie een domeinnaam niet voor eenzelfde periode beschikbaar is, laat Leverancier Cliënt tijdig weten welke registratieperiode bij verlenging gehanteerd zal worden, en welke kosten daarvoor gerekend zullen worden.

6. Omschrijving en gebruiksvoorwaarden van de dienstverlening
a. De diensten binnen een hosting-pakket bestaan uit het toegankelijk maken van een computer ten behoeve van het publiceren van een website en het bereikbaar maken van e-mailadressen. Gebruik makend van de diensten van Leverancier binnen het hosting-pakket kan Cliënt naar behoren een informatieve website publiceren op het Internet en e-mailadressen voeren.
b. De exacte inhoud van de hosting-pakketten, in termen van voorzieningen en limieten, wordt geadverteerd op de website en/of in andere publicaties van Leverancier. De beschrijving van het overeengekomen hosting-pakket maakt deel uit van de overeenkomst.
c. Bij de bepaling van de overschrijding van bij de hosting-pakketten gestelde limieten, geldt de meetmethode en administratie van Leverancier als bindend.
d. De diensten zijn niet bedoeld voor andere dan informatieve, redelijk statische websites. In het bijzonder zijn de diensten niet bedoeld voor websites met sterk wisselende inhoud en sterk interactieve elementen, voor streaming media en dergelijke, noch voor download-, upload-, e-mail-, sms- en beheersites en websites waarvan de real-time bereikbaarheid directe consequenties heeft voor de bedrijfsvoering van de Cliënt of derden.
e. Cliënt zal Leverancier niet houden aan volledige betrouwbaarheid en bereikbaarheid van de hosting, daar dit gegeven het openbare en sterk verweven Internet een onmogelijkheid is.
f. Cliënt stemt door het aangaan van de overeenkomst ermee in dat Leverancier alle handelingen uitvoert of laat uitvoeren die door Leverancier noodzakelijk worden geacht om de veiligheid en goede werking van de dienstverlening zoveel mogelijk te garanderen voor Cliënt, overige Cliënten en derden die effect ondervinden van de aanwezigheid van het pakket op de hosting-computer en Internet. Hieronder valt onder andere het controleren van bestanden (waaronder ook binnengekomen en uitgaande emailberichten) op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen. Ook valt hieronder onder andere het periodiek en incidenteel buiten gebruik stellen van voorzieningen zonder dat dit tot restitutie van betaalde bedragen of ontheffing van betalingsverplichtingen kan leiden. Voor het uitvoeren van de hier bedoelde handelingen heeft Leverancier geen aparte toestemming van Cliënt nodig.
g. Leverancier is niet gehouden aan het maken van volledige back-ups van de gegevens die door of voor Cliënt op de systemen van Leverancier zijn opgeslagen.
h. Leverancier kan wijzigingen aanbrengen in de verzameling technische mogelijkheden, rechten en registraties die geen expliciet onderdeel uitmaken van het geboden hosting-pakket, zoals bijvoorbeeld de toekenning van ip-nummers, gebruikersnamen en home-directories. Cliënt kan geen aanspraak maken op het behoud van een specifieke configuratie. Wel zal Leverancier Cliënt via een nieuwspagina op de website en/of via e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen.
i. Cliënt erkent nu reeds de aansprakelijkheid voor schade aan Leverancier of derden, veroorzaakt door het handelen in strijd met de hier genoemde gebruiksvoorwaarden.
j. Cliënt zal elke wijziging in de voor Leverancier voor het voeren van de debiteuren- en cliëntenadministratie relevante gegevens direct schriftelijk of per e-mail doorgeven aan Leverancier.
k. Cliënt ziet er op toe dat alleen Cliënt of bevoegde medewerkers door middel van de voor Cliënt bestemde methoden en mogelijkheden toegang krijgen tot de systemen van Leverancier. Hij houdt hiertoe de gebruikersnamen, wachtwoorden en dergelijke geheim voor onbevoegden en geeft geen informatie aan derden over de technische en organisatorische constructies van de systemen, specifieke instellingen en softwareversies.
l. Cliënt onderneemt geen acties gericht op het vinden of doen ontstaan van mogelijkheden om op onbevoegde wijze toegang tot de systemen te krijgen, daar schade aan toe te brengen of meer systeempermissies te verwerven dan waren toegekend door Leverancier.
m. Cliënt zal de systemen van Leverancier niet gebruiken om met behulp van valse wachtwoorden of sleutels, valse signalen of een valse hoedanigheid toegang tot andere systemen te verkrijgen of deze systemen, de gegevens erop of de instellingen te beschadigen.
n. Cliënt zal de ter beschikking gestelde faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de overeenkomst en deze voorwaarden, noch zal hij anderen de mogelijkheid hiertoe bieden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend: spamming (het ongevraagd versturen van e-mail, al dan niet met verberging van de afzender of de verzendende computer, naar een groep al dan niet geselecteerde afzenders), handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder auteursrechten, het verspreiden van niet wettelijk toegestane pornografie, het lastig vallen van personen, waaronder intimidatie en seksuele intimidatie, het aannemen van een valse hoedanigheid.
o. Cliënt zal alleen van de mogelijkheid gebruik maken om vanaf de systemen van Leverancier e-mail te versturen indien deze e-mail naar individuele gebruikers wordt gestuurd en het persoonlijke mail betreft of op hun verzoek is, of de e-mail wordt verstuurd naar leden van een mailinglist waarop mensen zichzelf moeten aanmelden en zich ook weer kunnen afmelden (zogenaamde opt-in lists) en waarvan de Cliënt bevoegd is om berichten te verzenden.
p. Cliënt zal zich onthouden van het versturen vanaf de systemen van Leverancier van berichten naar usenet-nieuwsgroepen.
q. Cliënt is verantwoordelijk voor alle op de systemen aanwezige, al dan niet gepubliceerde, gegevens en informatie. De Cliënt vrijwaart Leverancier van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.
r. De Cliënt is gehouden Leverancier op de hoogte te stellen zodra de Cliënt aansprakelijk wordt gesteld, claims ontvangt of aangehouden wordt naar aanleiding van handelingen of gedragingen op, vanaf of met betrekking tot de door Leverancier geboden faciliteiten.
s. Indien de ernst van een handeling of gedraging van de Cliënt dit naar de mening van Leverancier noodzakelijk maakt, kan Leverancier aangifte doen van deze handeling of gedraging bij een bevoegde overheidsinstantie en/of meewerken aan een onderzoek naar de handelingen of gedragingen van de Cliënt.

7. Overmacht, aansprakelijkheid en vrijwaring
a. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van leveranciers van Leverancier.
b. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Al hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
c. Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie van Cliënt met Leverancier, het verbreken daarvan of de schade die ontstaat of zichtbaar wordt gedurende deze relatie.
d. Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit het gebruik van de systemen die aangeboden worden door Leverancier of het Internet in het algemeen.
e. De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
f. Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
g. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
h. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.
i. Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen.
j. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

8. Toepasselijk recht en geschillen
a. De overeenkomsten tussen Leverancier en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
b. Geschillen welke tussen Leverancier en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Leverancier en Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in dit arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.

9. Wijziging van de voorwaarden
a. Leverancier behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van één kalendermaand na bekendmaking van de wijziging. Onder bekendmaking van gewijzigde voorwaarden wordt verstaan: het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website en/of in een andere publicatie van Leverancier met vermelding van de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden en het schriftelijk, telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen van bestaande Cliënten van het feit dat de voorwaarden gewijzigd zijn.
c. Indien de Cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden door middel van een schriftelijke opzegging. Deze opzegging moet voor de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden dan wel binnen twee weken na het bekendmaken aan de Cliënt van de wijziging ten kantore van Leverancier zijn ontvangen.


Versie 1.1 opgemaakt te Maastricht, 25 mei 2006
Versie 1.0 opgemaakt te Maastricht, 23 juni 2005

Flat Cat Hosting
www.flatcathosting.com